افزایش سرعت تشخیص تومورهای سرطان پستان با شیوه جدید

 دانشمندان در آمریکا شیوه جدیدی از تصویربرداری ارائه کرده‌اند که سرعت شناسایی تومورهای سرطانی در بافت‌های متراکم پستان را چهار برابر می‌کند.

 دانشمندان در آمریکا شیوه جدیدی از تصویربرداری ارائه کرده‌اند که سرعت شناسایی تومورهای سرطانی در بافت‌های متراکم پستان را چهار برابر می‌کند.


تصویربرداری مولکولی پستان که توسط «کلینیک مایو» ارائه شده، نوعی فناوری تصویربرداری مکمل است که به یافتن تومورهایی که در تصویربرداری ماموگرام ، از بافت متراکم پستان قابل‌تشخیص نیستند.
تومورها و بافت متراکم پستان در ماموگرام به رنگ سفید ظاهر می‌شوند و این موضوع تشخیص تومورها را از بافت پس‌زمینه، در زنان دارای بافت متراکم پستان غیرممکن می‌کند.
با این حال، شیوه تصویربرداری مولکولی جدید، سرعت شناسایی سرطان‌های تهاجمی پستان را در صورت استفاده با ماموگرافی غربال‌کننده معمولی،بیش ازسیصد و شصت درصد افزایش می‌دهد.
   .تصویربرداری مولکولی پستان از دوربین‌های گامای کوچک و نیمه‌رسانامحور، پس از تزریق نوعی رهگیری‌کننده رادیویی و قابل‌جذب توسط تومورها استفاده می‌کند ؛ در این شیوه ایمن، بیمار در معرض میزان پایینی از تشعشع قرار می‌گیرد.





دیدگاه جدیدی بگذارید