درصد رضایت مردم از بیمارستان ها

در بیمارستان ها برخی بیماران پس از بستری از خدمات ارائه شده راضی و برخی نیز ناراضی هستند ، حال نتیجه نظرسنجی به عمل آمده را در این مقاله بخوانید تا درصد رضایت بیماران را دریابید

در بیمارستان ها برخی بیماران پس از بستری از خدمات ارائه شده راضی و برخی نیز ناراضی هستند ، حال نتیجه نظرسنجی به عمل آمده را در این مقاله بخوانید تا درصد رضایت بیماران را دریابید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید رضا مجدزاده در نشست خبری گفت: دیده بانی طرح تحول سلامت از ۱۸ خرداد ۹۳ به این موسسه واگذار شد که در قالب سه طرح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، طرح تحول سلامت را مورد ارزیابی بدهیم.

وی با اعلام اینکه در تابستان ۹۳ با جمعیت نمونه ۱۵۳۰ نفری به نتایج طرح تحول سلامت پرداختیم، افزود: در پاییز ۹۳ ، از ۲۰۰ بیمار ترخیص شده از بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، نظرسنجی کردیم که نتایج آن با تابستان ۹۳ مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.

مجدزاده افزود: نتایج نظرسنجی تابستان نشان می داد که ۶۰ درصد افرادی که در بیمارستان‌های دولتی بستری شده بودند، از خدمات مدیریت شکایات رضایت نداشتند. همچنین ۱۴ درصد نیز خدمات ترخیص ناراضی بودند. ضمن اینکه، میزان نارضایتی از محیط فیزیکی بیمارستان، ۱۱ درصد بود.

وی با اشاره به ارزیابی ۵۲۸ بیمارستان کشور که طرح تحول سلامت در آنها اجرا می‌شود، گفت: نتایج ارزیابی در پاییز ۹۳ نشان می داد که ۲۲ درصد افراد بستری از تسهیلات و امکانات همراه ناراضی بودند. ۱۲ درصد نیز از فرایند پذیرش رضایت نداشتند و ۸ درصد نیز از عملکرد تیم درمان در بیمارستان ها، راضی نبودند.

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، در ادامه به موضوع تامین دارو و تجهیزات پزشکی بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی اشاره کرد و افزود: ۹.۸ درصد از جامعه آماری در نظرسنجی تابستان عنوان داشتند که برای تهیه دارو به بیرون از بیمارستان ارجاع داده شده اند که این آمار در پاییز به ۴.۱ درصد کاهش یافته بود. البته، در نظرسنجی تابستان جامعه آماری ۵۱۶ نفر بودند که این جامعه آماری در پاییز به ۲۰۰ نفر رسیده بود.

مجدزاده همچنین به موضوع ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کشور اشاره کرد و گفت: نتایج نظرسنجی تابستان به این صورت بود که ۲۳ درصد پزشکان عنوان کرده بودند به هیچ وجه در این مناطق نمی مانند که این آمار در پاییز به ۲۳.۸ درصد رسیده بود. البته با این تفاوت که جامعه آماری تابستان ۲۰۰ نفر و پاییز ۱۰۰ نفر بودند.

وی در ادامه به نتایج نظرسنجی تمایل ماندگاری پزشکان و پرستاران در محل کارشان اشاره کرد و افزود: برررسی های تابستان نشان می داد که ۹۱ درصد پزشکان وزارت بهداشت تمایل به ماندن در محل کارشان داشتند. ضمن اینکه ۷۶ پرستاران وزارت بهداشت و ۷۷ درصد پرستاران بخش های دیگر و ۸۱ درصد پزشکان خارج از مجموعه های وزارت بهداشت، تمایل به ماندگاری در محل کارشان داشتند.

به گفته مجدزاده، این وضعیت در پاییز تغییر کرده و به ترتیب تمایل ماندگاری پزشکان وزارت بهداشت به ۹۰ درصد، پرستاران وزارت بهداشت ۹۲، پرستاران بخش های دیگر ۷۰ و پزشکان خارج از مجموعه های وزارت بهداشت به ۹۴ درصد تغییر یافته بود.

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت به موضوع درآمد پزشکان و پرستاران بعد از اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: این نظرسنجی که مربوط به پاییز بوده است، نشان می دهد میزان رضایت پزشکان وزارت بهداشت از درآمد ۵۳ درصد، سایر پزشکان ۵۱ و پرستاران وزارت بهداشت ۹ درصد بوده است.

وی در ارتباط با موافقت پزشکان و پرستاران با ادامه اجرای طرح تحول سلامت، گفت: بر اساس نظرسنجی پاییز، ۷۶ درصد پزشکان وزارت بهداشت، ۷۵ درصد سایر پزشکان، ۶۵ درصد پرستاران وزارت بهداشت و ۸۱ درصد سایر پرستاران با ادامه اجرای طرح موافق بوده اند.

مجدزاده در پایان به تورم در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: بر اساس آنچه که ما بررسی کرده ایم، در تابستان ۹۳ نسبت به فصل مشابه در سال ۹۲، در شهرها و روستاهای کشور، میانگین پرداختی از جیب مردم بابت هزینه های سلامت، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

دیدگاه جدیدی بگذارید